Polityka prywatności i plików “cookies”

serwisu sklep.camino.net.pl


I. Wprowadzenie:

1. Jako Serwis, stronę Internetową przyjmuje się: sklep.camino.net.pl

2. Operatorem Serwisu, Sprzedawcą, Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce, ul. Traugutta 34, 50-402 Wrocław, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346849, NIP: 894-299-36-37, REGON: 021203250. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: rodo@camino.net.pl

3. Użytkownikiem Serwisu, Klientem jest osoba korzystająca z zasobów strony internetowej: sklep.camino.net.pl.

II. Polityka prywatności serwisu: sklep.camino.net.pl


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem przez nich z usług internetowych poprzez Serwis.

2.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, stosujemy procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

3.  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies” w części nr III].

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora Serwisu, na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a)     realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie -  podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

b)    realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

c)    analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,

d)    w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

7.    Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8.   Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

a)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b)    prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)    prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d)    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e)    prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

f)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g)    prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

h)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w pkt a) – f) i pkt h) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na początku dokumentu) lub poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

9. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)   w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b)   w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sklep.camino.net.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

12.  W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane kontaktowe znaleźć można na Stronie Internetowej: sklep.camino.net.pl.

III. Polityka plików “cookies” serwisu: sklep.camino.net.pl

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a)    możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,

b)    dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

c)    do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników ich strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, stosujemy procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

6.  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.